ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

Tối ngày 7/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo và một số chính sách hoạt động đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Phường.
Đến tham dự hội nghị có Ông Thạch Nghi Xuân – Ủy viên thường trực,Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố – báo cáo viên. Cùng sự hiện diện của các ông bà thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng ban vận động – Ban công tác mặt trận 9 khu phố , thành viên Ban Công tác Mặt trận, ban Thanh tra nhân dân, đại diện các cơ sở tôn giáo, ban điều hành 60 tổ dân phố cùng về dự buổi hội nghị ngày hôm nay.
Qua hôi nghị, nhằm tuyên truyền thực hiện về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách đối ngoại, công tác kiều bào đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tôn giáo, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát triển kinh tế, xã hội và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Phường 14 nói riêng và Quận 5 nói chung.
z5236294698100 7b42d6f26aa42a5fbcd50bdf139125fb

GÓP Ý KIẾN