ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, ĐỒNG THỜI SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC DÂN TỘC – TÔN GIÁO NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Ủy ban Mặt trận … Chi tiết

Triển khai Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030

Nhằm tăng cường vai trò nồng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN