ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THEO NGHỊ QUYẾT 54/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI TRONG CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO VÀ CÁN BỘ MẶT TRẬN PHƯỜNG.

1

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các đề án, kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và quyết tâm trong … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN