ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bà Trần Kim Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được hiệp thương vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Sáng ngày 27/12, Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, Khoá IX đã hiệp thương bổ sung 20 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (10 vị là đại diện tổ chức thành viên; 5 vị là Chủ tịch các tỉnh, thành; 2 vị là cá nhân tiêu biểu; 3 vị là cán bộ chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Đồng thời bổ sung Đoàn Chủ tịch 9 vị.

Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TO QUỐC VIỆT NAM LẦNGHÚ 7HÃGX'

Hội nghị đã hiệp thương bà Trần Kim Yến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

GÓP Ý KIẾN