ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC MẠN ĐÀM

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC MẠN ĐÀM T iểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Thông báo số 23/TB-MTTQ-BTT ngày 10 … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN