ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong cơ sở Tôn giáo và cử tri là đồng bào có đạo trên địa bàn quận 5

1 2

Hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong cơ sở Tôn giáo và cử tri là … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN