ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023 trên địa bàn

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
06/HD-MTTQ-BTT 15/05/2023 15/05/2023 Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023 trên địa bàn

GÓP Ý KIẾN