ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
04/HD-MTTQ-BTT 11/03/2021 26/02/2021 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024

GÓP Ý KIẾN