ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý II năm 2020 gắn với Chuyên đề “Hướng dẫn phương thức giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư”

IMG 1774

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân Quận 5 trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN