Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Từ đó, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị các giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận – Phường nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hiệu quả công tác Mặt trận tại đơn vị trong thời kỳ mới. Sáng ngày 17/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015. Đến tham dự Hội nghị có ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cùng các ông bà là ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 15 phường và Trưởng ban công tác Mặt trận 99 khu phố.

Hội nghị đã được nghe ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 báo cáo tóm tắt việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận – Phường, cũng như lắng nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Phường 10 trao đổi về “Một số giải pháp thực hiện hiệu quả công tác triển khai quyền và nhiệm vụ của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua” và tham luận về “Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cấp ủy, chính quyền; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua” của Ủy ban MTTQ Phường 7. Từ đó, Hội nghị đã trao đổi, đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành với thực tiễn và hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển chung của Quận và Thành phố. 

GÓP Ý KIẾN