ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 Tổ chức hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

z4198848085115 390dd4232e8ece795c93ec73100f5f3c

Ngày 20/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường 13 tổ chức hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN