ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 5 VÀ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG VỚI CỬ TRI PHƯỜNG 6 SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY HĐND QUẬN 5 VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng nhân dân quận 5 và kỳ họp thứ Mười Sáu Hội đồng nhân dân phường 6. … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN