ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ NHÂN DÂN GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030. TUYÊN TRUYỀN DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ.

z3269164683656 2b72a5f8ea2d5d6ff333f5d535dcee8d

Vào lúc 08 giờ 00 sáng ngày 18/3/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án nâng cao vai … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN