ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ 01 PHƯỜNG 4 NHIỆM KỲ 2021 – 2024

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 về “Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024”; Được sự đồng ý của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 và cấp ủy Chi bộ khu phố 1.
Sáng ngày 16/5/2021, Ban Công tác Mặt trận khu phố 1 tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 – 2024 nhằm triển khai quán triệt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”; thảo luận hiệp thương nhân sự Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VNphường 4 cùng cấp ủy và Ban công tác Mặt trận khu phố 1;
Thông qua hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và Đại diện Ban Công tác Mặt trận báo cáo tình hình nhân sự Ban Công tác Mặt trận; thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban Công tác Mặt trận và công bố danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp 4 ý kiến nhằm giúp Ban CTMT khu phố hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ này. Đồng thời hội nghị cũng đã hiệp thương danh sách 09 người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 – 2024, trong đó ông Khương Ngọc Khiết được Hội nghị hiệp thương vào chức danh Trưởng ban CTMT khu phố 1 cùng 8 thành viên khác.Hội nghị kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp

.HOI NGHI BAN CTMT NK 2021.2024 KP1

GÓP Ý KIẾN