ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố 6 Phường 12, nhiệm kỳ 2021-2024

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 6 Phường 12 đã long trọng tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận tại hội trường Khối vận phường 12.

Tại hội nghị, Bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Cũng tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Đinh đã thông qua danh sách dự kiến Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 (cụ thể cơ cấu Trưởng ban, phó ban và các thành viên), tiến hành hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2011-2024. Hội nghị đã thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 2024 với các cơ cấu: Ông Nguyễn Văn Đinh – Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 6 nhiệm kỳ 2021 – 2024 và Bà Lý Mai Anh- Phó Ban công tác Mặt trận Khu phố 6 nhiệm kỳ 2021-2024 cùng 9 thành viên.
101543505dceae90f7df11

GÓP Ý KIẾN