ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố 7 phường 9 Nhiệm kỳ 2021 – 2024

Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố 7, nhiệm kỳ 2021-2024. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ban công tác Mặt trận khu phố 7 Phường 9 đã tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận tại hội trường Lầu 1 Ủy ban Nhân dân Phường 9.

z2383504080528 2467bb9856011f2e0e4ed75f6630201d

Tại hội nghị, Ông Phan Thanh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX. Cũng tại hội nghị, Ông Nguyễn Phương đã thông qua danh sách dự kiến Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021- 2024 (cụ thể cơ cấu Trưởng ban, phó ban và các thành viên), tiến hành hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024. Hội nghị đã thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban công tác Mặt trận khu phố  7 nhiệm kỳ 2021- 2024 với các cơ cấu: Ông Nguyễn Phương  – Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhiệm kỳ 2021-2024 và Bà Bùi Thị Nhiên – Phó Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 nhiệm kỳ 2021-2024 cùng 9 thành viên.

 

 

 

GÓP Ý KIẾN