ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2021 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7 QUẬN 5

?Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 26/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 về “Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 đã tổ chức họp triển khai và hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện đến các vị Trưởng – Phó ban CTMT 7 khu phố.
☘Qua đó, từ ngày 14/3 đến ngày 24/3, Hội nghị Ban công tác Mặt trận 7/7 khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp; bầu ra 63 thành viên (gồm 9 thành viên/khu phố) là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo các tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định (trong đó có 06 Trưởng ban CTMT là bí thư chi bộ và 01 Trưởng ban CTMT là Phó bí thư chi bộ).
☘Tại các hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Phường 7 đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; đồng thời triển khai tóm tắt một số công tác trọng tâm trong năm 2021.
z2398105158829 c1bae2329b4381f08a3c9493efc9125b z2398147413997 8a8216b35495dc1da560b36e1bd1f2d3

GÓP Ý KIẾN