ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ NHÂN DÂN GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030. TUYÊN TRUYỀN DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ.

Vào lúc 08 giờ 00 sáng ngày 18/3/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030. Hội nghị lắng nghe ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên thường trực – Trưởng Ban dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung trọng tâm của đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 và Dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở. Song song đó, Hội nghị cũng đã triển khai Đề án giám sát số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 78-KH/QU ngày 15/10/2021 của Quận ủy Quận 5, dự thảo Luật thực hiện Dân chủ cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại Nhân dân.z3269164683656 2b72a5f8ea2d5d6ff333f5d535dcee8d z3269164704590 ea51c4ac5127453eda2522db96323af4 z3269164709908 66285360e2a6d8e62a68693f55b7c780 1

GÓP Ý KIẾN