ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 12 QUẬN 5 TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Chiều ngày 15/4/2021 Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cùng với Ủy ban nhân dân – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trung tâm học tập cộng đồng Phường 12 Quận 5 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Ủy ban phường, Ban vận động 10 khu phố và Ban điều hành 90 tổ dân phố.  Ông Đinh Hoàng Ninh -Chủ tịch Hội Luật gia Quận 5 đã đến dự và báo cáo chuyên đề cùng Hội nghị.
z2436258028447 a8dc73c3ebc4caee2bb1a6c5f39a6a29
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trao đổi và nắm rõ những kiến thức về vị trí, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; những quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; các quy định về tiêu chuẩn và các bước trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026./.
z2436258025677 d00eacc49b337961d55c34b6423bc677

GÓP Ý KIẾN