ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 14 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Đoàn Thanh Niên Phường 14 tổ chức hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” năm 2022 đến các vị trong tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận 9 Khu phố, Ban Thanh tra nhân dân, Lực lượng nòng cốt là hội viên, đoàn viên trên địa bàn phường. Đến dự và báo cáo tại hội nghị có thạc sĩ Hà Trung Thành – Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đinh Thị Thuý – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Phường 14.
Qua hội nghị giúp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phong trào trong giai đoạn hiện nay.
z3327066917586 859b617af92c7b4ed5351f3278eee266 z3327066923327 cb2e05067fffa1fea470fbb50276b2c5

GÓP Ý KIẾN