ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Nhằm tiếp tục việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị – xã hội và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh; tang cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng đảng và hệ thống Chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các ban ngành đoàn thể; khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng không gian văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Buổi chiều ngày 12/8/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết hợp cùng Đảng ủy – Ủy ban nhân dân và các Ban ngành đoàn thể phường 3 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.
Báo cáo chuyên đề là Thầy Hà Trung Thành – Giảng viên học viện cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5, các đồng chí là Thường trực Đảng ủy; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc; Trưởng, Phó các Ban ngành đoàn thể phường, các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy 10 chi bộ, Đảng viên đương chức, cán bộ công nhân viên phường, Ban công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên 3 khu phố, ban điều hành 40 Tổ dân phố.
Qua buổi Hội nghị chuyên đề giúp mỗi chúng ta nắm vững nội dung và hiểu rõ những giá trị, ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng thời là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành mục tiêu “kép”: phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
E24FF52E 7183 460C 884D BE5AA621A7A8 263B2B63 B3AE 4CA7 96F2 3D313B2ADFAC 164F696A F306 4537 AFD0 724EE1E5638A

GÓP Ý KIẾN