ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN VÀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÔNG QUA CÁC CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Phường 4 tổ chức sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. ? Hàng tuần, vào sáng thứ hai, toàn thể cán bộ, công chức Phường 4 tập trung tại hội trường để thực hiện nghi thức chào cờ. Sau đó, đồng chí đại diện Tổ công đoàn được phân công sẽ kể 1 câu chuyện về Bác Hồ đồng thời rút ra những bài học, ý nghĩa thông qua câu chuyện đó. Qua mỗi câu chuyện kể giúp mỗi cán bộ, công chức hiểu và thấm nhuần thêm về bài học phải luôn luôn nghĩ cho dân, cho nước, đặt lợi ích của dân, của nước lên trên lợi ích của bản thân; gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân; đoàn kết, thương yêu, quan tâm, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. ?Trong buổi sinh hoạt đầu tuần, lãnh đạo phường cũng triển khai một số nội dung trọng tâm sẽ thực hiện trong tuần để Chính quyền cũng như các ban, ngành, đoàn thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho nội dung của đơn vị, đồng thời Công đoàn cũng thông tin một số nội dung cần lưu ý để các công đoàn viên được nắm rõ. ?Hoạt động này góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật cung cấp thông tin kịp thời về nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức nhằm đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”…
T.H: Nguyễn Thị Đức5ea37c7e71c3b39dead2 ef5829987225b07be934

GÓP Ý KIẾN