ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NĂM 2022

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.  Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến các cơ sở tôn giáo và nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và thực thi pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thi hành Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Được sự đồng ý của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và Đảng uỷ phường 4, vào lúc 8h00 phút ngày 27/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường phối hợp với Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Bàu Sen tổ chức hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 tại Thánh Thất Cao Đài Bàu Sen.

Đến tham dự hội nghị có Ông: Thạch Nghi Xuân – Phó ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Bà: Nguyễn Ngọc Cẩm – UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4; Bà: Nguyễn Thị Son – Phó ban Cai quản Thánh Thất Cao Đài Bàu Sen; Bà: Đặng Thị Kim Oanh – Phó ban Cai quản Thánh Thất Cao Đài Bàu Sen cùng đại diện Cấp ủy, Ban CTMT khu phố 3 và 120 vị chức sắc, chức việc, các vị đồng đạo Cao Đài Bàu Sen và nhân dân phường 4.

Tại hội nghị,  Ông: Thạch Nghi Xuân – Phó ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tuyên truyền, phổ biến về Luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích và những điểm mới của Luật tín ngưỡng tôn giáo đến các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, các vị đồng đạo Cao Đài Bàu Sen và nhân dân trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần thực hiện đúng đắn những quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính tương thích với luật pháp quốc tế điều chỉnh về quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

 

NGUYỄN THỊ ĐỨC5 8

GÓP Ý KIẾN