ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vấn đề dân tộc, và công tác dân tộc, là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt; thực hiện tốt chính sách dân tộc, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một đảm bảo quan trọng cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.Trong những năm qua Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến chính sách về dân tộc, Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước; nghị quyết của Chính phủ, kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác dân tộc tại địa phương, ngày càng gắn kết thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Tối ngày 10/5/2023 tại Hội trường, trường Mầm non 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2023. Báo cáo viên là ông Trần Chí Vĩ – Trưởng phòng tuyên truyền địa bàn Ban Dân tộc Thành phố; Bà Chu Thị Vân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường và bà Nguyễn Thanh Liêm – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Phường 3; Các ông bà là người dân tộc (dân tộc Hoa) sinh sống trên địa bàn khu phố 3 tham dự.
Báo cáo viên đã chuyển tải các nội dung liên quan đến Chính sách dân tộc đặc thù tại TP. HCM, và chuyển tải nội dung Thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao, với ngôn ngữ bằng tiếng Hoa. Qua việc chuyển tải các nội dung tại hội nghị đến người dân góp phần cho dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương Chính sách của Đảng và nhà nước tại địa phương.
A5EC0822 87F2 4CD0 8888 14E7BE588006

 

GÓP Ý KIẾN