ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030

Nhằm tăng cường vai trò nồng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc về vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên và hoạt động của chính quyền ở cơ sở. Duy trì và phát triển năng lực của tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chất lượng, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Mặt trận cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác của Đề án giám sát số 06-ĐA/TU của thành ủy thành phố.

Vào lúc 15h00 ngày 29/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 4 tổ chức Hội nghị triển khai Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030.

Đến tham dự hội nghị có ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật UB.MTTQ thành phố HCM; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTQ Quận 5 cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ phường 4; đại diện Ban ngành đoàn thể phường, BCH Công an, BCH Quân sự phường, Đại diện cấp ủy, Ban vận động Ban công tác Mặt trận, thành viên Ban thanh tra nhân dân, thành viên MTTQ, các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị,  ông Lý Ngọc Thạch  đã triển khai Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2030. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.

 

NGUYỄN THỊ ĐỨC

 

D9A06.2 DA06

GÓP Ý KIẾN