ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG MẶT TRẬN” NĂM 2022

Tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ, trao đổi về những biện pháp, cách làm cụ thể, nhằm nâng chất hoạt động hệ thống Mặt trận góp phần nâng cao hiệu quả các mô hình và các giải pháp thực tế tại từng địa bàn khu phố nói riêng,Mặt trận Phường nói chung, đưa các hoạt động, phong trào đi vào thực tế được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia.
Cùng ngày 7/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong hệ thống Mặt trận” năm 2022. Đến tham dự : Ông Võ Thành Tới – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 cùng Thường trực Mặt trận Phường, các ông bà là thành viên Mặt trận Phường, Bí thư Chi bộ 9 khu phố, thành viên Ban thanh tra nhân dân, thành viên Tổ Kiều Bào Phường.
Qua buổi tọa đàm, đã ghi nhận 9 ý kiến với 29 lượt ý kiến, trong đó 10 ý kiến đê xuất, giải pháp xoay quanh về nâng cao công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, công tác chăm lo an sinh xã hội, nâng cao công tác giám sát đối với Ban thanh tra nhân dân…, đề xuất các giải pháp việc nhân rộng và phát triển gương điển hình…
Qua hội nghị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác Mặt trận, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tại cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng cũng như triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

z3551659109206 09badd002ca20a893cec52ef17bb5687 z3551659119038 dfcde50349cf66d2d0337083230210b1

GÓP Ý KIẾN