ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NẮM BẮT TÌNH HÌNH NHÂN DÂN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP KHU PHỐ

Nhằm nắm tình hình tư tưởng Nhân dân trên địa bàn phường luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 tổ chức hội nghị thực hiện Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố (được thông qua tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X) ghi nhận 5 ý kiến đóng góp:

– Bản thân là trưởng Ban CTMT khu phố 8 khi thực hiện sắp xếp khu phố không biết còn tiếp tục công tác tiếp ko, khu phố mới có 5 chức danh hoạt động khi không còn Ban điều hành tổ dân phố, các khoản thu đóng góp trong dân gặp khó khăn do người hoạt động khu phố ít mà địa bàn lớn và cơ sở vật chất còn thiếu thôn do khu phố mới thành lập.

– Khu phố mới sắp xếp, kiêm nhiệm nhiều chức danh trong khu phố người hoạt động ít mà việc nhiều.

– Có vài Ban điều hành tổ dân phố khi nghe thông tin không còn tổ dân phố, tổ trưởng tổ phó của tổ đó không hoạt động nữa nên hoạt động khu phố gặp không ít khó khăn.

– Một vài tổ ngưng hoạt động Trưởng Ban CTMT phải đi thu và phát ở khu phố đó. Một khu phố có 5 chức danh có 5 người cần có lực lượng nồng cốt cánh tay nối dài mới đảm bảo hoạt động.

– Người hoạt động khu phố ít cần tuyển thêm cộng tác viên, trích tiền 5 chức danh đề chi trả cho cộng tác viên hoạt động tại khu phố.
501d1dbcc8b267ec3ea3

GÓP Ý KIẾN