ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THẠCH HÃN ƠI!

6 1

THẠCH HÃN ƠI! Thạch Hãn ơi! – Nay chúng tôi về đây Tưởng nhớ lại tám mốt ngày đêm khói lửa Tìm các anh nhưng chẳng còn thấy nữa… Mặt sông ánh hồng màu lửa – Máu các anh Thạch … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN