ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, ĐỒNG THỜI SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC DÂN TỘC – TÔN GIÁO NĂM 2022

z3534408352981 9ea5ca7e35035a40f35dea3ffa1d4b7c

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Ủy ban Mặt trận … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN