ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, ĐỒNG THỜI SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC DÂN TỘC – TÔN GIÁO NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đến tham dự hội nghị có Ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên thường trực,Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố – báo cáo viên, Bà Nguyễn Ngọc Cẩm – Uỷ viên thường trực Ủy ban MTTQ VN Q5, Bà Khương Lê Thùy Anh – Quận Ủy Viên – Bí thư Đảng Ủy P14, Ông Võ Thành Tới – Phó bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân P14, Bà Dương Thị Như Ngọc – Đảng Ủy Viên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P14.
Cùng sự hiện diện của các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng ban vận động – Ban công tác mặt trận 9 khu phố , thành viên Ban Công tác Mặt trận, ban Thanh tra nhân dân, đại diện các cơ sở tôn giáo, ban điều hành 60 tổ dân phố cùng về dự buổi hội nghị ngày hôm nay.
Trong hội nghị, đã diễn ra các nội dung :
Tuyên truyền luật tín ngưỡng, tôn giáo và một số chính sách hoạt động đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn do báo cáo viên là Ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố báo cáo.
Báo cáo 6 tháng đầu năm công tác Dân tộc – Tôn giáo và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 do Bà Trần Vũ Phương Đan – PCT Ủy ban MTTQ VN Phường báo cáo.
Qua hôi nghị, nhằm tuyên truyền thực hiện về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách đối ngoại, công tác kiều bào đối với đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tôn giáo, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát triển kinh tế, xã hội và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Phường 14 nói riêng và Quận 5 nói chung.

z3534408336552 f2ca3fb1c1f9dc52709a7f1db0ea161b

z3534408345490 6862fb67871478caaf834210f81d7ca1

GÓP Ý KIẾN