ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 6 – Triển khai Kết luận số 01-KL/TW Ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị Số 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong Chức sắc, Tăng ni, Phật tử

z3583838294842 54f1b43a4c4c25aa67f6098daba6147d

Nhằm tuyên truyền sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN