ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 6 – Triển khai Kết luận số 01-KL/TW Ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị Số 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong Chức sắc, Tăng ni, Phật tử

Nhằm tuyên truyền sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
z3583834236564 170cabbc0e4be1c8def5736025bc804e
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường tổ chức triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chức sắc, Tăng ni, Phật tử. Báo cáo viên bà Đinh Thị Thu Trang-Nguyên phó khoa Dân vận và công tác xã hội của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Buổi tuyên truyền với sự tham dự của hơn 60 Chức sắc, Tăng ni, Phật tử trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
294318469 750637216204098 6729704717596145147 n

GÓP Ý KIẾN