ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2022

7F615320 7A41 4867 B381 018253BA9A9B

Sáng ngày 27/9/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 phối hợp cùng các Ban ngành, đoàn thể tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN