ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cụm 1 (Phường 1,2,3,4,5,6,7) tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận” và “Giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

3

Thực hiện chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thi đua cụm 1 năm 2022 của Ban thường trực UB.MTTQ VN Quận 5 và căn cứ  kế hoạch số 05/KHLT-MTTQ ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN