ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Em muốn hỏi là việt kiều đang sống và định cư ở nước ngoài có được đứng tên sở hữu hợp pháp nhà và đất ở trên lãnh thổ Việt Nam không ? Nếu được thì thủ tục pháp lý cụ thể điều kiện để được hợp pháp đứng tên chủ quyền sở hữu nhà và đất ở tại Việt Nam bao gồm những gì ?

Trường hợp này thì căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN