ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Em muốn hỏi là việt kiều đang sống và định cư ở nước ngoài có được đứng tên sở hữu hợp pháp nhà và đất ở trên lãnh thổ Việt Nam không ? Nếu được thì thủ tục pháp lý cụ thể điều kiện để được hợp pháp đứng tên chủ quyền sở hữu nhà và đất ở tại Việt Nam bao gồm những gì ?

Trường hợp này thì căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;”

Như vậy, bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể được đứng tên nhà đất nhưng phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 8, khoan1,2 điểm b Luật Nhà ở 2014

Được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

Có nhà ở hợp pháp thông qua mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

GÓP Ý KIẾN