ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Huỳnh Ngọc Duyên – Đoàn viên Phường 11 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Huỳnh Ngọc Duyên – Đoàn viên Phường 11 Quận 5
Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

GÓP Ý KIẾN