ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10 Quận 5

Có thể là hình ảnh về văn bản

GÓP Ý KIẾN