ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Phạm Sơn Tùng – Tình nguyện viên MTTQ Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Phạm Sơn Tùng – Tình nguyện viên MTTQ Quận 5
Nhân vật bài viết: anh Thiện và chị Nga – Tình nguyện viên MTTQ Quận 5

04 1
04 2

GÓP Ý KIẾN