ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của ông Nguyễn Văn Trịnh – cán bộ hưu trí Khu phố 4 Phường 6 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của ông Nguyễn Văn Trịnh – cán bộ hưu trí Khu phố 4 Phường 6 Quận 5
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết 'CUỘC THI VIẾT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 QUẬN áp nghĩa tình đồng bào Họ tên: NGUYỄN VĂN TRỊNH Đơn Phường Quận 5 17 có NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ Nước Nguyễn đồng chí Tổng đồng thư Nguyễn Phú Trọng đồng chí Chính Chính chống giăc, mỗi ngxã Ương, tỉnh cuộc Trong quyền người không hưởng ứng kêu Đảng, phố, vận Phủ Nước Hồ Minh cùng cũng như cách cùng theo phố giới thắng công các cấp, ai đâu, cách người cách Cùng chính sinh chăm hành công Chi một phố Nguyễn Trung (trong công tuyến đường Phương, 01'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CUỘC VIẾT QUẬN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 áp nghĩa tình đồng vào Họ tên: NGUYỄN VĂN TRỊNH Số Đơn Phường 6 17 Đợt cùng nhà quyền và33 cũng mặt cũng những phường mà chiến ảth phố, chim tiếng của của Đảng thực niện khăn với thù Đảng viên giúp đồng trong thời gian cách hành của 105 từng nhà truyền vận ngày, vận động tiếp giãn đồng). phường vui toàn thểc tỏa. trường và chưa bao tình hình vong tác Rất phạm toàn thành phố nhiều quận huyện đồng nhân tử độ phường, đấu, công động chúng thực'

Có thể là hình ảnh về văn bản

GÓP Ý KIẾN