ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của ông Từ Huê Long – Đảng ủy viên,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 Quận 5

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của ông Từ Huê Long – Đảng ủy viên,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 Quận 5

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

GÓP Ý KIẾN