ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban công tác Mặt trận 7 khu phố Phường 10 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024

Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 về việc tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024. Ngày 12/3/2021, Ban công tác Mặt trận 7 khu phố đã tổ chức thành công Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 tại hội trường UBND phường, đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10.

Tại hội nghị, bà Lê Mỹ Uyên đã quán triệt tóm tắt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Đại diện Ban Công tác Mặt trận khu phố cũng đã báo cáo tình hình nhân sự Ban Công tác Mặt trận; thông tin về tiêu chuẩn thành viên Ban Công tác Mặt trận và công bố danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận 2021 – 2024.

Hội nghị Ban công tác Mặt trận 7 khu phố với nguyên tắc hiệp thương dân chủ đã chọn ra Ban công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024 với những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

z2375373049052 8c075f577e441f595ba529c07c65ebb5 z2375373136510 17df30b2719ae48a4a1bcbe35deb5a3d

GÓP Ý KIẾN