ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị ký kết liên tịch thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗ tại cộng đồng dân cư “ gọi tắt là mô hình 5+1 năm 2022

Chiều ngày 6/4/2022, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 – Đoàn thanh niên – Hội liên hiệp Phụ nữ – Hội cựu chiến binh- Công an Phường 14 tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗ tại cộng đồng dân cư “ gọi tắt là mô hình 5+1 năm 2022
Đến tham dự có Bà Khương Lê Thuỳ Anh – Quận Ủy viên – Bí thư Đảng ủy Phường 14, Bà Đinh Thị Thuý – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 14, Ông Võ Thành Tới – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, cùng các ông bà trưởng phó các ban nghành đoàn thể Phường, các thành viên Mặt trận, Bí thư Chi bộ khu phố. Việc thực hiện ký kết chương trình nhằm mục đích làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của ban ngành đoàn thể, các tổ chức quần chúng và mỗi người dân về tầm quan trọng trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ với những người lầm lỗi là một trong những giải pháp cơ bản nhằm giúp đỡ người lầm lỗi, giúp họ không có khả năng, điều kiện tái phạm và trở thành công dân lương thiện, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn trong tình hình hình mới.
z3322232581635 1e0962f2abd9f2f7dd239c850387d69c z3322232592210 9fbf8d7ecc8cdb27f43b6bcb29c8cdfc

GÓP Ý KIẾN