ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị ký kết liên tịch thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự “ Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗ tại cộng đồng dân cư “ gọi tắt là mô hình 5+1 năm 2022

z3322232581635 1e0962f2abd9f2f7dd239c850387d69c

Chiều ngày 6/4/2022, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 14 – Đoàn thanh niên – Hội liên hiệp Phụ nữ – Hội cựu chiến binh- Công an Phường 14 tổ chức Hội nghị ký … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN