ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào Quý 1 năm 2022

Sáng ngày 06/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào Quý 1 năm 2022 với sự tham dự của ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; cùng các ông bà Ban tư vấn Đối ngoại nhân dân – Kiều bào quận; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường; thành viên Tổ liên lạc Kiều bào tại các đơn vị.

Hội nghị cũng được nghe ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 trình bày báo cáo sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào Quận 5 trong Quý 1 năm 2022 và dự thảo chương trình công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào trong Quý 2 năm 2022. Hội nghị cũng đã trao đổi những vấn đề nhằm đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Đối ngoại nhân dân – Kiều bào một cách đa dạng, phong phú và phù hợp từng đối tượng từ quận đến cơ sở; từ đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ của các kiều bào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022 của quận.

GÓP Ý KIẾN