ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị trao quyết định cán bộ

     Chiều ngày 02/7/2021, tại Hội trường cơ quan Mặt trận Tổ quốc Quận 5; ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 chủ trì Hội nghị trao quyết định cán bộ cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.
     Thực hiện thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 về nhân sự chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 và Phường 7, theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 quyết định chuẩn y:
         Bà Đoàn Thị Thanh Thủy – sinh năm 1969, Đảng ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 1 giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 1
         Ông Lê Anh Khoa – sinh năm 1989, nguyên nhân viên thống kê Ban chỉ huy Quân sự Phường 7 giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7

GÓP Ý KIẾN