ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 5 từ ngày 23/8/2021 đến ngày 15/9/2021

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 thông tin một số nội dung trọng tâm về kết quả kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 5 theo kết quả tại Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh từ ngày 23/8/2021 đến ngày 15/9/2021 do Quận 5 tổ chức vào ngày 16/9/2021.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'QUẬN Các KẾT QUẢ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH ĐỊA 23/8/2021 dịch trong đồng Quận (Tính ngày 03/7/2021 dịch với 906 nhiễm dịch Phường ổ” Phường không ngày phát mới rất 18/8/2021 nguy (vùng Phường Phường nguy với bình thường mới. bao gồm: (vùng đầu dịch nay Quận Công cơ cao nay 8/14 phường vùng xanh 594 dân phố kiếm tra, xử phạt cận xanh (Tính ngày 15/8/2021 đến 11/9/2021) biên trường tổng đồng 15/9/2021) lên được tiêm mũi người trên 40.253/128.508 mũi được 17.080 người trên tuổi được tiêm mũi 13.647/17.080 người trên tuổi tiêm mũi được tiêm mũi'

Không có mô tả ảnh.

GÓP Ý KIẾN