ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đồng chí Trần Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 5 khoá X.

Sáng ngày 24/4/2020, Hội đồng nhân dân quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) bầu đồng chí Trần Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, đại biểu Hội đồng nhân dân quận giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 5 khoá X.

GÓP Ý KIẾN