ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026

Sáng ngày 06/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 – 2026 trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận – phường, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận 99 khu phố.

Đến dự và báo cáo chuyên đề tại hội nghị có ông Lê Văn Thu – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5.

06422.Q5.2

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Thu đã trao đổi những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ Mặt trận các cấp, trước hết là của người đứng đầu; trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ; nâng cao đạo đức cách mạng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, nâng cao nhận thức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Mặt trận các cấp; khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

GÓP Ý KIẾN