ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ Phường 15 phối hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản Luật

Nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức sâu rộng, có trọng tâm , trọng điểm và thường xuyên, tạo sự chuyển biến căn bản toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiếp pháp và Pháp luật; gắn công tác tuyên truyền với việc kiểm tra, nhắc nhở, giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết các quy định pháp luật, ý thức trách nhiệm của công dân, tự giác chấp hành tốt các quy định pháp luật.
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17/7/2020, Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội Liên hiệp Phụ nữ – Đoàn Thanh niên phường 15 tổ chức tuyên truyền Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các hộ dân và hộ kinh doanh trên tuyến đường Tạ Uyên. Đông thời vận động các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, người dân ký cam kết không vi phạm các hành vi vi phạm hành chính

1 5

GÓP Ý KIẾN